LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ลัทธิเสรีนิยมใหม่ กับมนุษย์ใช้แล้วทิ้ง

กลุ่มศึกษาด้านวัฒนธรรมและเมืองร่วมสมัย ร่วมกับกระบวนวิชาสัมมนาปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ SO ANTHRO SEMINAR SERIES 2020
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
“ลัทธิเสรีนิยมใหม่ กับมนุษย์ใช้แล้วทิ้ง”
คุณภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียนและนักแปลอิสระ