LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ประวัติศาสตร์ความรู้สึกและวิธีศึกษา

กลุ่มศึกษาด้านวัฒนธรรมและเ  มืองร่วมสมัย ร่วมกับกระบวนวิชาสัมมนาปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ SO ANTHRO SEMINAR SERIES 2020
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
“ประวัติศาสตร์ความรู้สึกและวิธีศึกษา”
โดย ผศ.ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่