LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2562

   การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2562 

วันพุธที่ 20 พฤศจิกาายน 2562    เวลา 9.30-16.00 น.

ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๓ คณะสังคมศาสตร์ มช. 

 

 

 

 

 

 

เวลา

หัวข้อ – “การศึกษากับอัตลักษณ์”

ผู้นำเสนอ

9.30 – 9.50

1. พัฒนาการของการควบคุมระเบียบวินัยภายใต้สถาบันการศึกษาภาคบังคับของไทย ตั้งแต่หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2490

 

ทวีศักดิ์ ทัพวงศ์

9.50-10.10

2. การเปิดเผยและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในโลกแห่งความจริงและในสื่อสังคมออนไลน์ของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดกำแพงเพชร

 

ลิลิต วรวุฒิสุนทร

10.10-10.40

 

ผู้ฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

 

หัวข้อ – “ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม”

 

10.40-11.00

3. ผู้ไทในชีวิตประจำวัน: สำนึกและความหมายทางชาติพันธุ์ในปฏิบัติการชีวิตประจำวันของคนผู้ไท 

 

วิมล โคตรทุมมี

11.00-11.20

4. ความแตกต่างในการปฏิบัติซะกาตของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมเมืองเชียงใหม่

 

สุจินดา คำจร

11.20-11.50

 

ผู้ฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

11.50-13.15

 

พักเที่ยง

 

 

 

หัวข้อ – “เมืองและการจัดการทรัพยากร”

 

13.15-13.35

5. ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันกับการนิยามความหมายเชิงพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแฟลตดินแดง

 

คาลิล พิศสุวรรณ

13.35-13.55

6. สินค้า ความแปลกแยก และ ความเหงา ผลพวงของความยุ่งเหยิงจากทุนนิยมในศตวรรษที่ 21

 

สิริพัชระ จึงธีรพานิช

13.55-14.25

 

ผู้ฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

14.25-14.45

7. การเมืองของการออกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกตอนกลางของไทย

 

กัมปนาท เบ็ญจนาวี

14.45-15.05

8. การจัดการและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ (HUL): กรณีศึกษาจากพื้นที่แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สถาพร เก่งพานิช

15.05-15.25

9. การเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการเติบโตของเมืองเครือข่ายในพื้นที่อาณาบริเวณชายแดนไทย-พม่า

 

เสาวรีย์ ชัยวรรณ

15.25-16.00

 

ผู้ฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

 

 ชาญ พนารัตน์ (ดำเนินรายการนำเสนอ)