LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 และ 2)

รอบที่ 1 : สมัครทาง internet ที่ www.grad.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสมัครด้วยตัวเองที่บัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 : สมัครทาง internet ที่ www.grad.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน  – 22 มิถุนายน 2561 หรือสมัครด้วยตัวเองที่บัณฑิตวิทยาลัยวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีผลการเรียนดี มีค่าลำดับขั้น สะสมเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามผลสอบของ TOEFL ในระดับ≥ 500 หรือ ผลสอบ IELTS ≥ 5.5 หรือ TEG ≥ 65 หรือเทียบเท่า

ทุนการศึกษา : เมื่อเข้าเรียนแล้ว นักศึกษามีสิทธิ์และโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา เช่น ทุน Sylff คณะสังคมศาสตร์, ทุนโครงการวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ (สกว.), ทุนอุดหนุนการศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ทุนจากการเป็นผู้ช่วยวิจัยกับอาจารย์ที่มีหัวข้อวิจัยในการทำงานร่วมกัน, ทุนอุดหนุนการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณอณัญญา  ทาจันทร์, โทรศัพท์ 053 – 943530  โทรสาร 053 - 892209, E-mail :  ananyacmu@gmail.comhttps://www.facebook.com/socanppostgradcmu