LOADING... Please wait...

ACTIVITIES

E-Magazine วิชามานุษยวิทยานิเวศ 159311

นิตยสารฉบับนี้ เป็นการผลิตผลงานของกระบวน วิชามานุษยวิทยานิเวศในลุ่มน้ำ โขง (Ecological Anthropology in Mekong Region) (159311) ภาคการศึกษา ที่ 1 /2560 ในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์ของการจัดทำ เพื่อรวบรวมผลงานเด่น ในกิจกรรมหลักที่นักศึกษาได้ทดลองประยุกต์ใช้ความ รู้ทางทฤษฎีและทักษะต่างๆผ่านการเรียนการอบรม เสริมจากกระบวนวิชา ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลจริงทดลองประยุกต์ กับเนื้อหาทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เช่น การลงพื้นที่สนามบ้านใต้เขื่อนแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงใหม่ การเข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาพลังงาน นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำ ความเข้าใจ ประเด็นพลังงานทดแทน กิจกรรมการสนทนากลุ่ม เรื่องปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ปัญหาโครงการ ขนาดใหญ่กับผลกระทบจากการพัฒนา การวิเคราะห์ ภาพยนตร์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษจากการอ่านข่าวและบทความภาษา อังกฤษประเด็นสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการ

 

ดาวน์โหลดนิตยสาร คลิกที่นี่