LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ทุนนิยมคาสิโน" โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ทุนนิยมคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว" โดยผู้เขียน รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.30-16.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมสีฟ้า (ชั้นสาม)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่