LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

ประมวลกิจกรรม “ทัศนาวิชาการ: ภาคสนาม ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรในเขตดอยอินทนนท์”

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ทัศนาวิชาการ: ภาคสนาม ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรในเขตดอยอินทนนท์” นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 40 คนไปทำกิจกรรมภาคสนามที่บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นปัญหาสังคมชุมชนกับการจัดการทรัพยากรผ่านประสบการณ์ตรง และสร้างเวทีพัฒนาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาต่างประเทศ ตลอดจนผสานการเรียนการสอนในกระบวนวิชาเข้ากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ และคณะ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดร่วมกันระหว่างชุมชน ชาวบ้าน อาจารย์ และนักศึกษาด้วย โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญๆ ในเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน ความรู้ท้องถิ่นกับชาติพันธุ์ปกากะญอ วิถีชีวิตที่ยั่งยืนกับความทันสมัย และประเด็นวิสาหกิจชุมชน หลังจากนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการต่อเนื่องแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาทั้งสองภาควิชาฯ (ไทยและนานาชาติ) คือ การนำเสนอผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ซึ่งจะจัดร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 2 พ.ย.ที่จะถึงนี้

ขอขอบคุณ อ.กุลธิดา ศรีวิเชียร อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย อ.ดร. อารตี อยุทธคร อ.ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา คุณนาริตา ยุคล และ สาธิยา และอีกหลายๆท่าน ที่ช่วยทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี


รูปภาพเพิ่มเติม