LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

การประชุมร่วมคณาจารย์-ตัวแทนนักศึกษา SOC-ANP

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00-17.00 น. คณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มตัวแทนนักศึกษา Soc-Anp ระดับปริญญาตรีทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีข้อหารือทั้งสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่1. ทุนสนับสนุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
คณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แจ้งให้ น.ศ. ทราบว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือฯ หลายมหาวิทยาลัย จึงอยากสนับสนุนให้ น.ศ. ได้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากโครงการนี้แล้ว ภาควิชาฯ ยังต้องการสนับสนุนให้ น.ศ. ออกไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ซึ่งภาควิชาสามารถสนับสนุนทุนการแลกเปลี่ยนได้บางส่วน โดยจะเริ่มต้นในปีการศึกษาหน้า (2559) สำหรับเกณฑ์การสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนของภาควิชาฯ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และ facebook ของภาควิชาฯ ต่อไป

2. ทัศนาภาคสนาม (Field Trip)
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิจัยภาคสนามให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะขึ้นปีที่ 4 ได้ทดลองนำความรู้จากห้องเรียนมาอธิบายของจริงในสถานที่จริงในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ ภาควิชาฯ จึงหารือกับกลุ่มนักศึกษาโดยเบื้องต้นทดลองนำเสนอพื้นที่กรณีศึกษา 3 แห่งให้พิจารณา ได้แก่ พื้นที่สวนยางพาราในเขตสามจังหวัดภาคใต้, พื้นที่สวนยางพาราในภาคอีสาน จ.อุดรธานี, และพื้นที่ท่องเที่ยว อ.เชียงคาน จ.เลย ทั้งนี้รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพียงแค่ 20 คน

3. รับน้องใหม่ “แบบใหม่” อย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้กิจกรรมรับน้องใหม่ มีบทบาทช่วยเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่ 1 ซึ่งต่างจากชีวิตของนักเรียนมัธยมค่อนข้างมาก คณะทำงานฯ ของน.ศ. ได้เสนอว่า ในกิจกรรมรับน้องของปีการศึกษาที่จะถึงนี้ จะเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้น้องใหม่ปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ทั้งด้านการเรียนและสังคมรอบตัว

4. สะท้อนความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ได้ร่วมสะท้อนมุมมองต่อภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (วิชาทั้งใน และนอกภาควิชาฯ) ตลอดปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ปัญหาเนื้อหาบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกันของบางวิชา, ความยากง่ายของเนื้อหา,  ข้อจำกัดในการเรียน-การสอน, ฯลฯ ทั้งนี้ ความเห็นต่างๆ ภาควิชาฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้า หรือข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ หรือ facebook ของภาควิชาฯ

4 ชั้นปี 1.jpg

4 ชั้นปี 2.jpg

4 ชั้นปี 3.jpg