LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

สรุปกิจกรรม “การวางแผนการทำงานในตลาดงานเอกชน”

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. มีการจัดงานสัมนาหัวข้อเรื่อง "การวางแผนการทำงานในตลาดงานเอกชน" ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เรียบเรียงโดย: รวิโรจน์ ไทรงาม (นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

เวลา 13.00 น. กล่าวเปิดงาน “การวางแผนการทำงานในตลาดงานเอกชน” โดยอาจารย์ผานิตดา ไสยรส อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ช่วงเวลาต่อมาเป็นการให้ความรู้เรื่อง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการประยุกต์ในการทำงานการตลาด โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณกาญจนา ต่างแก้ว นักวิจัยการตลาด (Research Marketing)  คุณศิวพร ศรีอมรศาสตร์ ตำแหน่งผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ (Brand Manager) และคุณจินตนา ไพบูลย์ ฝ่ายบริหารการตลาด (Marketing Executive) จากบริษัทเอส.ซี.เสรีชัย.บิวตี้ จำจัด (Lolane)

เริ่มต้นการบรรยายโดยคุณกาญจนา ต่างแก้ว หรือพี่กิ่ง Soc-Anp รหัส 52 ได้กล่าวเกี่ยวกับการเรียน Soc-Anp กับการวิจัย โดยเริ่มกล่าวถึงภาพรวมการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งสาขาสังคมวิทยา ได้นำความรู้แบบวิทยาศาสตร์มาศึกษาสังคมที่สามารถพิสูจน์ได้ ตลอดจนการนำศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา อย่างเช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น และสาขามานุษยวิทยา จะเน้นการทำความเข้าใจมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยวิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ในส่วนต่อมานั้น เป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการวิจัยการตลาด ซึ่งคุณกาญจนากล่าวว่า “วิจัย Soc-Anp ไม่ต่างจากวิจัยการตลาด” สำหรับการนำรูปแบบการวิจัยจากทั้งสองสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ อย่างเช่น การวิจัยแบบสังเกตการณ์ การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยโดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า รวมทั้งการใช้โปรแกรมทางสถิติอย่าง SPSS  เป็นต้น ซึ่งสังเกตได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สาขาวิชาและการประยุกต์กับการวิจัยตลาด นอกจากนี้ คุณกาญจนายังได้กล่าวถึงการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว หรือการศึกษาต่อ เป็นต้น

ช่วงต่อมาเป็นการบรรยายในเรื่อง “พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่” โดยคุณศิวพร ศรีอมรศาสตร์ หรือพี่กวาง Soc-Anp รหัส 44 สำหรับพี่กวางแล้วนั้น “บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อความประสบความสำเร็จ” ซึ่งพี่กวางได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน และเสนอแนวคิด S.T.P ดังต่อไปนี้

S หมายถึง Smart ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

หมายถึง Team Management หรือ การทำงานเป็นทีมและการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นนั่นเอง

หมายถึง Performance เป็นการเอาใจใส่ในการทำงาน การใช้ประสบการณ์ในการทำงาน

นอกจากนี้พี่กวางยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่แสดงออกสู่ภายนอก เปรียบได้กับ คำทักทายแรกที่เจอกัน ถือว่ามีส่วนสำคัญในการทำงาน นอกจากนั้นความสามารถด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย การสร้างจุดเด่นให้ตนเอง ล้วนมีส่วนสำคัญเช่นกัน

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวสู่....งานที่ใช่” โดย คุณจินตนา ไพบูลย์ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน การเตรียมความพร้อมเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความชอบของตนเอง เพื่อจะได้ทราบถึงตัวตนของตนเอง ต่อมาเป็นการเลือกงานที่ตรงกับความชอบของตนเอง  เมื่อเราเลือกงานที่ตรงกับความชอบของตัวเองแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินถึงโอกาสและข้อจำกัดของการทำงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกงานและความพร้อมของตนเอง รวมทั้งความเหมาะสมของงานกับตัวเรา สุดท้ายเป็นการสมัครงาน ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน เราสามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ได้ และสิ่งที่สำคัญ คือ การกรอกข้อมูลของเราให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ สำหรับการสัมภาษณ์นั้นเริ่มต้นด้วยเตรียมตัวให้พร้อม เช่น เรื่องการแต่งกาย ตอบในสิ่งที่เราคิดและเป็นตัวของตัวเอง ไม่เครียด   เป็นต้น ซึ่งคุณจินตนากล่าวถึงการสัมภาษณ์ว่า เป็นการทดสอบความสนใจในงาน ความรู้ความสามารถของผู้สมัครนั้นเอง

หลังจากจบการบรรยายโดยวิทยากรทั้ง 3 ท่านแล้ว นางสาวกัญชลิตา อ๋องตั๋ว ตัวแทนนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในการกล่าวขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ซึ่งทางด้านของวิทยากรได้นำผลิตภัณฑ์ Lolane Z-Cool แจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก