LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมนา "การวางแผนการทำงานในตลาดงานเอกชน"

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมนาหัวข้อเรื่อง "การวางแผนการทำงานในตลาดงานเอกชน" สถานที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นสอง อาคาร 3 (ห้องประชุมเก้าอี้แดง) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกับวิทยากร 3 ท่าน นักวิจัยฝ่าย Research Marketing , Brand Manager และ Marketing Executive ของบริษัทเอส.ซี. เสรีชัย.บิวตี้ จำกัด (lolane) มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดงานเอกชน การเตรียมบุคลิกภาพสำหรับการทำงาน และการเติมเต็มศักยภาพในการเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่

 

กำหนดการ

13.00-13.15 น. พิธีกร (นักศึกษา) หัวหน้าภาคฯ กล่าวเปิดงาน-ต้อนรับวิทยากร

พิธีกร (นักศึกษา) แนะนำวิทยากร

13.00 -14.00 น. หัวข้อ 1 Soc-Anp กับการทำงานด้านการวิจัย (ทั่วไป)

หัวข้อที่ 2 Soc-Anp กับงานวิจัยตลาด (research marketing) โดย กาญจนา ต่างแก้ว (ศิษย์เก่า Soc-Anp รหัส 52) และนักวิจัยฝ่าย research marketing บริษัทเอส.ซี. เสรีชัย.บิวตี้ จำกัด (lolane)

14.00-14.30 น. ซักถามแลกเปลี่ยน เล่นเกมถามตอบ พักรับประทานอาหารว่าง (ในห้อง)

14.30-15.00 น. หัวข้อที่ 3 พัฒนาบุคลิคภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ โดยคุณ ศิวพร ศรีอมรศาสตร์ (ผู้จัดการผลิตภัณฑ์-Brand Manager)

15.00-15.30 น. หัวข้อที่ 4 การเตรียมความพร้อมสู่…งานที่ใช่ โดยคุณจินตนา ไพบูลย์ (ฝ่ายบริหารการตลาด – Marketing Executive)

15.50-16.00 น. พิธีกร (นักศึกษา) ตัวแทนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก