LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

สมัครทุนเพื่อช่วยเหลือนศ. สำหรับโครงการ การสืบค้นข้อมูลเรื่องนิทานพื้นบ้านของกะเหรี่ยง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา สำหรับโครงการ “การสืบค้นข้อมูลเรื่องนิทานพื้นบ้านของกะเหรี่ยง” ของ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง" ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เงื่อนไขการสมัคร: เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 3 - 4

จำนวนรับ: 3 คน

ระยะเวลาการสมัคร: 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขการจ้าง: ค้นคว้าและประมวลข้อมูล รวมทั้งหมด 125 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเงินค่าตอบแทนอัตราชั่วโมงละ 40 บาท รวมทั้งหมด 5,000 บาท ต่อ 1 คน

ขั้นตอนการสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซด์ CMU-SIS (https://sis.cmu.ac.th/cmusis หรือ https://pts.mis.cmu.ac.th) เลือก CMU Job Search

และเลือกสมัครโครงการที่มี รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง เป็นผู้จ้างงาน ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อนัดสัมภาษณ์