LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

การสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ฯ

การนำเสนอผลการทำงานโครงการ“การสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่” ครั้งที่ 3

.

ร่วมรับฟังเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้คนหลากหลายในสังคมทุนนิยม จากผู้ทำการศึกษา และผู้ร่วมอภิปรายใน 6 ประเด็น

๑. “สตรีผู้ประกอบการและการช่วงชิงพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองชายแดนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดย ดร.ไพบูลย์ ร่วมอภิปราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ

๒. “การดิ้นรนต่อสู้ของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่แบบผิดกฎหมายในเมืองเชียงใหม่” โดย ดร.วิจิตร ประพงษ์ ร่วมอภิปราย โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ"

๓. “ผู้ตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่ใช่พลเมือง การช่วงชิงความเป็นพลเมือง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม ร่วมอภิปรายโดย ดร.สุทธิดา วิมุตติโกศล

๔. “มนุษย์โครงสร้างพื้นฐาน”: ชีวิตรอบโครงการพัฒนาการเกษตรรอบเมืองในกระแสทุนนิยม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล”ร่วมอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

๕. “การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ละอองปลิว ร่วมอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

๖. “การต่อสู้ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจของแรงงานความรับรู้ในประเทศไทย:กรณีศึกษาแรงงานในอุตสาหกรรมศิลปะ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ร่วมอภิปรายโดย ดร.ถนอม ชาภักดี

.

ช่องทางการรับชม Face Book Live: department of sociology and anthropology chiangmai university

รับชมวีดีโอการนำเสนอย้อนหลัง - รอบเช้า

https://www.facebook.com/soanthrocmu/videos/456291398882906

 

รับชมวีดีโอการนำเสนอย้อนหลัง - รอบบ่าย

https://www.facebook.com/soanthrocmu/videos/429015904874315

 

โดย โครงการ “การสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ของกลุ่มคนที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่”

สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)